Onderzoek: Co-creatie van het nachtbeleid. De sleutel tot succes?

Met de aankomende inwerkingtreding van de Omgevingswet, krijgt participatie vanuit burgers of ondernemers op het samen creëren van fysieke leefomgeving een grote rol vanuit de gemeentelijke ambitie. Een uitgelezen kans voor het nachtleven zo lijkt het: het nachtleven maakt een aanzienlijk deel uit van de fysieke leefomgeving van de stad én er is grote behoefte vanuit nachtmakers en -liefhebbers om samen Rotterdam weer op een hoger plan te tillen. Middels kwalitatief onderzoek is er daarom gekeken naar welke factoren een grote rol spelen ten aanzien van het laten slagen van co-creatie van nachtbeleid. Of, in andere woorden: aan welke voorwaarden moet worden voldaan voordat co-creatie van nachtleven leidt tot het resultaat dat iedereen blij is met het uiteindelijke nachtbeleid? 

Thys Boer

Mon Oct 12

Leestijd: 3 minuten.

Uit twee verschillende casussen die speelden op het nachtleven zijn liefhebbers van de nacht, clubeigenaren en omwonenden geïnterviewd die ervaring hadden met (het uitblijven van) samenwerken op nachtbeleid. Daarnaast zijn (gemeentelijke) beleids- en visiedocumenten op het nachtleven geanalyseerd. In deze interviews is gesproken over wat belanghebbenden belangrijk vinden wanneer het gaat om samen nachtbeleid maken, waar een aantal sleutelfactoren in elk interview terugkwamen. Alle belanghebbenden wilden meer het gevoel hebben actief betrokken te worden in het besluitproces rondom nachtbeleid. Uit de interviews bleek dat respondenten slechts de gemeente en de clubeigenaren actief betrokken vonden worden in het besluitproces en hoewel niet alle respondenten aangeven actief hierin te willen participeren, wilden zij wel meer het gevoel hebben dat zij hier mogelijkheid tot hebben. Daarnaast wilden respondenten ook inzetten op het ontwikkelen van een gezamenlijke perceptie op het te ontwikkelen nachtbeleid. In veel van de interviews kwam naar voren dat de respondenten vaak zich niet voelden begrepen door de gemeente in hun visie op het nachtleven en zelfs dat er een structureel visieverschil was op de nacht tussen belanghebbenden. In het verlengde hiervan benoemden respondenten dat zij graag meer de mogelijkheid zouden zien tot informele communicatie met elkaar en de gemeente om samen gebiedsgericht een nachtvisie met nachtbeleid te kunnen bespreken. Tot slot werd ook de wens kenbaar van respondenten om meer transparantie te krijgen op besluitvorming rondom nachtbeleid. Respondenten gaven aan niet het gevoel te krijgen dat informatie hierover beschikbaar was, en wanneer dit wel het geval was, zij het niet overzichtelijk vonden waar ze dit konden opvragen.

Samengevat kan op basis van dit onderzoek geconcludeerd worden dat er vier aanwijsbare factoren zijn die een rol spelen bij het al dan niet laten slagen van co-creatie van nachtbeleid, te weten: rol in het probleem; gedeelde perceptie; communicatie; transparantie. Aanvankelijk was het, naast het interviewen van omwonenden, clubeigenaren en nachtliefhebbers, ook de bedoeling om gemeentelijke woordvoerders te interviewen op dit onderwerp. Na herhaaldelijke verzoeken kwam echter vanuit de gemeente Rotterdam geen reactie. Hieruit, samen met het gebrek aan specifieke nachtvisie in de beleidsdocumenten, was het moeilijk om de gemeentelijke wensen op de nacht in kaart te brengen. Wel kan het niet kunnen bereiken van de gemeente rondom vragen op het nachtleven en het ontbreken aan duidelijke gemeentelijke visie op de nacht in beleidsstukken, geïnterpreteerd worden als indicator dat de gemeente het nachtleven niet beschouwt als losstaand beleidsvraagstuk maar meer als bijkomstigheid van gebiedsontwikkeling in brede zin.

Het ontdekken van deze factoren biedt kansen voor het opzetten van co-creatie trajecten in specifieke casussen rondom het nachtleven. Nachtleven blijkt als specifiek beleidsthema een grotere rol te spelen voor belanghebbenden dan dat de gemeente hier in haar beleidsdocumenten aandacht aan geeft. Belanghebbenden van nachtleven geven aan positiever te kijken naar nachtbeleid als het tot stand gekomen zou zijn middels co-creatie en de daarbij horende vier factoren voortvloeiend uit dit onderzoek. Deze positievere blik van de belanghebbenden heeft implicaties op de relatie die burgers zouden hebben met de gemeente en zou ook kunnen resulteren in een verhoging van de waardering die burgers geven aan hun leefomgeving. Rotterdam, de stad van Make It Happen, zou er daarom goed aan doen om hier mee te experimenteren.

Meer weten? Lees het onderzoek hier.

Geschreven door Roel Minnaard (september 2020)

Supporter worden

Door deel te nemen aan het nachtleven ontwikkelen bewoners van Rotterdam een creatieve, tolerante en onderzoekende houding.

Aanmelden